Journal

Understanding the Behavioral Differences Between American and German Users: A Data-Driven Study.
Chenxi Yang, Yang Chen, Qingyuan Gong, Xinlei He, Yu Xiao, Yuhuan Huang, Xiaoming Fu.
Big Data Mining and Analytics, 2018, 1(4):284-296.
[Paper]